Új jelszó kérése
Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

ÁSZF

Általános szerződési feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Anro Tata Bt. (székhelye: 2890 Tata, Vértesszőlősi út 14.. cégjegyzékszám11-06-010877; adószáma: 22282532-2-11; elérhetőségek: web: www.arnyekolok.eu , email.: info@arnyekolok.eu telefon: +3634/951-580) (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gardentrend.eu weboldalon található elektronikus áruházban keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.arnyekolok.eu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(Ektv) szabályozza, azzal hogy annak 5.§ (4) és a 6.§ (5) bekezdései alapján nem kell alkalmazni az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat, illetve arra alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
A www.arnyekolok.eu áruházban történő vásárlás elektronikus úton a Weboldalon keresztül, vagy az info@arnyekolok.eu; e-mail címen leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A www.arnyekolok.eu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Ügyfélszolgálat:+36-34-951-580
Ügyfélszolgálat helye: 2890,Tata Vértesszőlősi út 14.
Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: H-P 9:00-14:00
Telefon: +36-34-951-580
Internet cím: www.arnyekolok.eu
E-mail: info@arnyekolok.eu 

2. Regisztráció és Megrendelés


Az Ügyfél megrendelését a weboldalon keresztül a regisztrációs űrlap kitöltésével, vagy emailben teheti meg. A regisztrációnál az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, mely adatokat az email-ben történő megrendelésnél is meg kell adnia.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. Az adásvételi szerződés akkor lép érvénybe, ha azt a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén a megrendeléstől az adásvételig számított időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, illetve a beszállítói által közölt árváltozásokat áraiban érvényesítse. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb azonban a meghatározott készlet erejéig, azaz kimerüléséig tart.
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, melyet mint a létrejött szerződés részét Szolgáltató legkésőbb az áru átadásakor vagy Szolgáltatás teljesítésekor köteles visszaigazolni.
Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató által tett ajánlat, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

3. Szállítási és Fizetési feltételek


Az ügyfél választása szerint a megrendelt terméket előre egyeztetett időpontban átveheti a Szolgáltató üzletében vagy kérheti annak kiszállítását, mely ingyenesen igénybe vehető. 
Szolgáltató vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén az Ügyfél köteles a lerakodáshoz megfelelő lerakóhely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Amennyiben az Ügyfél nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Szolgáltató értesítéstől számított 8 napon belül nem szállítja el, abban az esetben a Szolgáltató napi 1.000,-Ft + Áfa azaz ezer forint plusz áfa tárolási díjra jogosult. 
Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. 
Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul.
A Szolgáltató az értékesítésről az Ügyfél részére számlát állít ki. A Szolgáltató abban az esetben, amikor a Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki, az általa kiállított számlát a termékkel együtt, vagy külön könyvelt postai küldemény formájában küldi meg. A Szolgáltató a számlával kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fogad el. A számla teljesítési időpontjának átutalás esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásától számított 2 munkanap. 
A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelembe esés napjától számított évi 25%.
Az Ügyfél fizetési késedelme esetén köteles a késedelmi kamaton túl a Szolgáltatónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére is alábbiak szerint:


• minden eredménytelen 15 napos határidővel tűzött írásbeli felszólítást követően a fizetési behajtásra kiadott követelés ügyvédi nem peres eljárás munkadíját, melynek mértéke a követelés 10% összege, de minimum 31.750,-Ft.
• valamennyi a behajtás során felmerült további igazolható költséget

A vállalkozásnak minősülő Ügyfél fizetési késedelme esetén köteles a fentieken túl minden késedelembe esés után negyven euró összegnek megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget is a Szolgáltatónak megfizetni.

4. Elállás/felmondás


A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján (mintatájékoztató alapján):
Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő 
• szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”,
• termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
• több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
• több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; 
• termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 
Postai cím: Anro Tata Bt, 2890 Tata Vértesszőlősi út 14.
Telefon/fax: 34/951-580
Cégjegyzékszám: 11-06-010877Adószám: 22282532-2-11

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, melyet beérkezését követően a Szolgáltató azt e-mailben igazolja vissza.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


Az elállás/felmondás joghatásai
Ha az Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 
A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ha az Ügyfél a szerződés alapján terméket vett át, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.”, vagy
Távollévők között kötött szerződés esetében, ha az Ügyfél nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: a termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 100.000 Ft.
Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor az Ügyfél otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: A terméket a szolgáltató saját költségén maga fuvarozza vissza.”;

Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha az Ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató az Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.


Az Ügyfelet megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
Az Ügyfél nem gyakorolhatja az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli megillető elállási, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jogát:
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak; 
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
• 
Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(az Ügyfél a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén tölti ki és juttatja vissza)
Címzett: ……………………………………………
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: …………………………………………………
Kelt: …………………………………………………5. Kellékszavatosság


(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján) 
Az Ügyfél a Szolgáltató teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, de a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Termékszavatosság


• Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél - választása szerint – kellékszavatosság iránti jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

• Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

• A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

• Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

• Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Jótállás


Hibás teljesítés esetén a külön mellékelt Garancialevél és Ptk 6:181 § alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Használt, felújított termékre nem érvényesek a jótállásra vonatkozó rendelkezések.

8. Biztonság és Adatvédelem


A www.arnyekolok.eu áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az Ügyfélnek javasolt a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9. Egyéb


A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A Szolgáltató nem rendelkezik külön a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex szerinti szabályokról.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek peres úton érvényesíthetik követelésüket egymással szemben.

10. Szerzői jogok


A www.arnyekolok.eu, weblap és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom részét, vagy egészét – a szabad felhasználás körét kivéve – felhasználni, (átruházni; kinyomtatni; lementeni; hivatkozni; terjeszteni); kizárólag az Anro Tata Bt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet. Előzetes írásbeli engedély nélkül a www.arnyekolok.eu tartalmának (szöveges, képi stb.), bármilyen formában történő felhasználásának díja 1.000.000 Ft azaz egymillió forint. A tartalmak bármely részletének felhasználásával, a felhasználó automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket és a felhasználás díját. Minden jog fenntartva.

Hatályos: 2016.április 29-től

Biztonság és Adatvédelem

A peddyshield.eu áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az Ügyfélnek javasolt a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Plusz vásárlási információk
Egyes termékek szállítási határideje eltérhet az ÁSZF-ben leírtaktól.
Webáruház készítés